Wojskowe Koło Łowieckiego "Żbik" w Węgorzewie,11 – 601 Węgorzewo , ul. Gen. J. Bema 7


Idź do treści

Obwody lowieckie

GOSPODARKA

Od początku swojego istnienia Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK” dzierżawi trzy obwody łowieckie, których powierzchnie, numeracja i podległość administracyjna z upływem lat ulegały zmianom. Początki działalności koła to dwa obwody leśne Nr 2 i Nr 34B na terenach powiatów: węgorzewskiego i gołdapskiego oraz obwód polny Nr 9 w gminie Węgorzewo z dostępem do jezior Święcajty i Stręgiel. Ogólna powierzchnia wówczas dzierżawionych obwodów wynosiła 14692ha.

Ta nomenklatura trwa do czasu reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy to Powiat Węgorzewo przechodzi w granice Województwa suwalskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Suwalskiego Nr 2/76 z dnia 5 stycznia 1976 roku w sprawie utworzenia obwodów łowieckich – obwodom koła nadano nową numerację, jak również zmieniły się ich powierzchnie. Obwód nr 9 zmienił numer na 27, powierzchnia obwodu 6720ha (więcej o 1508ha) w tym 807ha lasów (więcej o 168ha), jednocześnie koło utraciło dostęp do jezior Święcajty i Stręgiel. Obwód nr 34B zmienił numer na 10, powierzchnia obwodu 4470ha (więcej o 220ha) w tym 2990ha lasów (więcej o 281ha). Obwód nr 2 zmienił numer na 11, powierzchnia obwodu 5280ha (więcej o 50 ha) w tym lasów 2590ha (mniej o 266ha). Ogólnie areał obwodów koła powiększył się, obwody koła w całości stanowiły jeden zwarty kompleks, jednakże koło utraciło atrakcyjne rewiry na polowania na ptactwo wodne przy jeziorach Święcajty i Stręgiel. Taki stan rzeczy trwał do 2008 roku. Ogólna powierzchnia obwodów wynosiła 16470ha, w tym 6387ha lasów. Aktualnie, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 roku, Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich nr 7 (SU 10), nr 8 (SU 11) i 36 (SU 27) położonych na terenie powiatu węgorzewskiego (gmina Węgorzewo, Pozezdrze i Budry) i powiatu gołdapskiego (gmina Banie Mazurskie), podlegających administracji leśnej nadleśnictwom Czerwony Dwór i Borki, w obrębie Rejonu Hodowlanego Wielkich Jezior Mazurskich.

Na dzień 9 listopad 2010 roku koło dysponuje areałem o łącznej powierzchni 17230ha o średniej lesistości 40%, z czego: – obwód nr 7 (SU10) – pow. 4750ha (lesistość 54%),– obwód nr 8 (SU11) – pow. 5480ha (lesistość 50%),– obwód nr 36 (SU36) – pow. 7000ha (lesistość 15%).

OBWÓD Nr 7 Obwód położony w obrębie gminy Banie Mazurskie z sołectwami Gryżewo, Ściborki, Żabin, Rapa i Mieduniszki, którego obszar leśny podlega pod Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych obwód nr 7 zalicza się do obwodów dobrych, gdyż lasy zajmują tylko 54% jego powierzchni – jest to obwód leśno-polny. Na terenie obwodu znajduje się sadyba koła „Straszny Dwór”. Razem na obwodzie nr 7 uprawianych 4,3ha poletek zaporowych oraz utrzymywane są buchtowiska o areale ok. 1ha. W obwodzie znajduje się kilkadziesiąt urządzeń łowieckich, w tym: ok. 15 ambon, ok. 40 zwyżek i 5 paśników. Powierzchnia obwodu wynosi 4750ha z czego: – pow. wyłączona 280ha,– pow. użytkowa 4470ha,– lasy ogółem 2420ha,– lasy państwowe 2390ha. Obwód nr 7 podzielony jest na siedemnaście rewirów łowieckich: ZAKAŁCZE, GRYŻEWO, USTRONIE, TRZY AMBONY, PONIEMIECKI, ŚCIBORKI – POLE, ŚCIBORKI – LAS, LIPKA, MOSTKI, SAJGON, STRASZNY DWÓR, ANTOMESZKI, BROŻAJTY, SKALISKO – POLE, BOCIANIE GNIAZDO, WĘGORAPA, RAPA. Przebieg granicy obwodu nr 7 przedstawia się następująco: punktem wyjścia jest styk granicy państwowej i granicy powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego, około 1km na wschód od miejscowości Zabrost Wielki, z tego miejsca granica obwodu biegnie granicą powiatów w kierunku południowo – wschodnim do Kanału Brożajckiego, dalej korytem Kanału Brożajckiego w kierunku południowym do miejsca w którym kanał wpada do rzeki Gołdapa (ok. 1 km na południe od leśniczówki Bąkowo – Śluza), dalej korytem rzeki Gołdapa w kierunku zachodnim do m. Banie Mazurskie, następnie szosą Banie Mazurskie – Rogale do skrzyżowania z drogą gruntową do miejscowości Gryżewo, dalej drogą leśno – polną do miejscowości Ściborki, skąd utwardzoną drogą gruntową do m. Żabin do skrzyżowania z szosą Żabin – Rapa, dalej w kierunku zachodnim drogą Żabin – Rapa do skrzyżowania z drogą Banie Mazurskie – granica państwa, na tym skrzyżowaniu granica obwodu biegnie w lewo w szosą w kierunku granicy państwa, dalej biegnie granicą państwową do punktu wyjścia.


OBWÓD Nr 8 Obwód położony w obrębie gminy Budry z sołectwami Budzewo, Sąkieły, Skalisko i Zabrost Wielki, którego obszar leśny podlega pod Nadleśnictwo Czerwony Dwór. Pod względem walorów przyrodniczo – hodowlanych obwód nr 8 zalicza się do obwodów dobrych, gdyż lasy zajmują tylko 50% jego powierzchni – jest to obwód leśno – polny. Na terenie obwodu uprawianych jest 17,3ha poletek zaporowych i uprawowych oraz utrzymywane są buchtowiska o areale ok. 1,4ha. W obwodzie znajduje się kilkadziesiąt urządzeń łowieckich, w tym: ok. 20 ambon, ok. 50 zwyżek i 8 paśników. Powierzchnia obwodu wynosi 5480ha z czego: – pow. wyłączona 200ha,, – pow. użytkowa 5280ha,– lasy ogółem 2645ha, – lasy państwowe 2590ha. Obwód nr 8 podzielony jest na dziewiętnaście rewirów łowieckich: WYDUTKI, GRĄDY – POPIOŁY, BUDZEWO, WODOMISTRZÓWKA, BUDZEWKO, GENERALSKI, SEKRETARZY, DEPUTATY, SPALONA (wyłączony), MAGAZYNY, PRZY MINCIE, MINTA (wyłączony), WILCZY ŁEB, CZARNECKIEGO, SĄKIEŁY, OBSIKANA, SKALISKO – LAS, POLE MACZUGI, ZABROST WIELKI. Przebieg granicy obwodu nr 8 przedstawia się następująco: punktem wyjścia jest miejsce gdzie kanał Brożajcki wpada do rzeki Gołdapa, dalej korytem rzeki w kierunku zachodnim do mostu na drodze Budry – Brudzewo, skąd w dalszym ciągu korytem rzeki Gołdapa na północ do miejsca w którym wpada ona do Węgorapy, z tego miejsca korytem rzeki Węgorapa w kierunku północno – wschodnim do mostu na drodze Budzewko – Dąbrówka Nowa, od mostu granica obwodu biegnie w kierunku północnym granicą gmin Węgorzewo i Budry do granicy państwowej, dalej granicą państwową w kierunku wschodnim do granicy powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego, skąd biegnie granicą powiatów do kanału Brożajckiego, dalej kanałem w kierunku południowym do punktu wyjścia.OBWÓD Nr 36 Obwód położony w obrębie gminy Węgorzewo, Budry i Pozezdrze z sołectwami Kalskie Nowiny, Stręgiel, Gębałka, Krzywińskie, Brzozówka, Popioły, Radziszewo, Grądy Węgorzewskie, Koźlak, Piłaki Małe, Czerwony Dwór i Wysiecza, którego obszar leśny podlega pod Nadleśnictwo Borki z siedzibą w Kruklankach. Na terenie obwodu uprawianych jest 2,45ha poletek zaporowych oraz utrzymywane są buchtowiska o areale ok. 1ha. W obwodzie znajduje się kilkadziesiąt urządzeń łowieckich, w tym: ok. 15 ambon, ok. 80 zwyżek i 4 paśniki. Pod względem walorów przyrodniczo – hodowlanych obwód nr 36 zalicza się do obwodów bardzo słabych, gdyż lasy zajmują tylko 15% jego powierzchni – jest to obwód polny. Kompleksami leśnymi w obrębie obwodu jest Las Kalskie Nowiny i Las Radziszewski, ponadto w jego obrębie znajduje się kilkadziesiąt remiz oraz śródpolnych stawów i rozlewisk. Powierzchnia obwodu wynosi 7000ha z czego: – pow. wyłączona 280ha,, – pow. użytkowa 6720ha, – lasy ogółem 1040ha, – lasy państwowe 840ha. Obwód nr 36 podzielony jest na piętnaście rewirów łowieckich: WĘGORZEWO, KALSKIE NOWINY DOLNE, MATYSKI, BRZOZÓWKA, KRZYWIŃSKIE, CZERWONY DWÓR, KALSKIE NOWINY GÓRNE, DOWIATY, RADZISZEWO LEWE, RADZISZEWO PRAWE, GĘBAŁKA, POPIOŁY KOLONIA, GRĄDY KOLONIA, BUDRY, POPIOŁY. Przebieg granicy obwodu nr 36 przedstawia się następująco: punktem wyjścia jest most na rzece Węgorapa przy wyjeździe z miasta na szosie Węgorzewo – Gołdap, skąd dalej granica obwodu biegnie tą szosą w kierunku północno – wschodnim przez miejscowości Czerowny Dwór, Wysiecza, Więcki do miejscowości Budry do skrzyżowania z drogą do miejscowości Brudzewo. Dalej to drogą w kierunku północnym do mostu na rzece Gołdapa, następnie korytem rzeki w kierunku południowo-wschodnim przez pola przy miejscowościach Grądy Węgorzewskie i Popioły do granicy powiatów węgorzewskiego i gołdapskiego, która biegnie rowem ok. 3 km na wschód od miejscowości Popioły. Granica obwodu biegnie tym rowem w kierunku południowym do szosy Banie Mazurskie – Węgorzewo, dalej tą szosą w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą do miejscowości Piłaki Wielkie, tą drogą dalej w kierunku południowym przez miejscowość Koźlak do miejscowości Piłaki Małe gdzie granica obwodu skręca w prawo i biegnie drogą polną w kierunku południowo – zachodnim do miejscowości Gębałka, stąd w prawo szosą Kuty – Węgorzewo przez miejscowość Stręgiel granica obwodu biegnie do granic miasta Węgorzewo do ulicy Łąkowej, dalej tą ulicą do mostu na rzece Węgorapa, a następnie korytem rzeki do punktu wyjścia.

W obwodach koła występuje różnorodność zwierzyny zwłaszcza jelenia szlachetnego, sarny, łosia i dzika. Występuje również stale powiększająca się populacja wilka oraz bobra. Średnie pogłowie w obwodach koła wynosi: ok. 20 łosi, ok. 80 jeleni, ok. 200 saren i ok. 250 dzików. W obwodach Nr 7 i 8 na stałe bytuje ok. 30 wilków. Przez 57 lat istnienia Koła, jego myśliwi pozyskali ponad 6000 sztuk zwierzyny.

Aktualnie koło uprawia ponad 20 ha poletek uprawowych i zaporowych. Dodatkowo co roku w kole gromadzi się znaczący fundusz paszowy głównie do celów dokarmiania zwierzyny, poprzez szereg paśników, karmowisk i buchtowisk. Średnio rocznie w kole gromadzi się: ok. 10-15 ton siana i liściarki, ok. 25 – 30 ton karmy soczystej (ziemniaki, marchew, buraki), ok. 15-20 ton kiszonek i ok. 30 ton zbóż. W ramach zagospodarowania łowisk Koło stale współpracuje z władzami gmin, sołectwami i właścicielami gruntów w obrębie obwodów koła w dziedzinie walki z kłusownictwem oraz ochrony upraw przed szkodami łowieckimi.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego